Kültür Sanat ve Edebiyat

  • Yazı boyutunu yükselt
  • Varsayılan yazı boyutu
  • Yazı boyutunu düşür

Paylaş

Kültür Sanat ve Edebiyat

Türkçenin Çilesi - Sâmiha Ayverdi

Türkçenin Çilesi

Zaman zaman zelzeleler, su baskınları ve tabiî âfetlerin türlüsü ile yıkılıp harabolmuş şehirlerimize, kasabalarımıza, köylerimize çeki-düzen verip îmarları yoluna gidiyoruz. İçlerinden hayâtın yeniden canlanması ve bu harâbelerin altından bir yeni düzen çıkıp, insanlara yaşama ümit ve heyecânı verebilmesi için devlet otoritesinin ve mahallî idârelerle halkın el birliği ettiği bu îmar faâliyeti, ortaya yeniden mâmûreler çıkarıyor.

Kazâ görmüş şehirler, böylece çeşitli himmet elleriyle selâmete ererken katliâm görmüş bir lisan ülkesi var ki, kan revân içinde nice bin şehidin cesediyle bir muhârebe meydanı halinde, çatısı damı, temeli, çökmüş, molozlar, kerpiç yığınları ile yolları tıkanmış bulunuyor.

İşte bu fâcia sahnesi Türk dili üstünde cereyân etmiş ve etmektedir. Hem de ednâ menfâatler ve dış tazyikklerin yıkıcı politikasına körü körüne tabi olmak hâtası yüzünden.

Dünyânın hiç bir yerinde, hiç bir milletin başına gelmemiş bir fâcia, ne yazık ki, gözünü dalâlet içinde açmış hakîkat tanımamış, tanımak fırsatı eline verilmemiş nesiller tarafondan körü körüne müdâfaa edilir hâle gelmiştir.

Lisan cellâtları bin yıl Türk diline hizmet etmiş bir kelimenin ölüm fermanını verirken mûcib sebeb olarak gösterdikleri (özleşme, arılaşma) oyununu bir ırkçılık parolasını heyecânına sararak, elinde endâzesi olmayan gençliğe sunmaktadırlar.

Târihini bilmeyen edebiyatını lüzumsuz bir angarye kabul eden mefâhirine, gelenek ve göreneklerine bîgâne yetiştirilen gençlik, artık geçmişle arasına gerilen uçurumu aşamıyacağı için, içinde yetiştiği kısır, dar, verimsiz dünyânın sözcüsü ve koruyucusu olmuş bulunuyor.

Devamını oku...
 

Der yemenî pîş-i menî

(Yanımdasın Yemen'desin, Yemen'desin Yanımdasın.)

“Yakınlık ve Uzaklık/ Yemen’dedir Yanımdadır”

der yemenî pîş-i menî, pîş-i meni der yemenî
der çemenî verd-i menî, verd-i menî der çemenî

her sühanî bâ tü merâ, bâ tü merâ her sühanî
her dehenî bûş-i türâ, bûş-i türâ her dehenî
.

Devamını oku...
 

Yıldız Tigin

Yıldız Tigin

Bir varmış bir yokmuş, Tanrı’nın kulu çokmuş, yalan yokmuş dolan yokmuş, tevâzû yağmura karışıp yağarmış, kibir yokmuş ve en mühimi Hak varmış bâtıl yokmuş. Desem kimse inanmaz, ortalığın gül gülistan, al meyveli bahçe bostan olacağını sanmaz. İnsanoğlu çiğ süt emmiş diyerek konuşurlar ki illâ tedbir illâ basîret gerek. Nice ki cennet de âdemoğlu içinmiş cehennem de, sevap da ona yazılacak günah da, kiminin yolu şeytanda bitecek kiminin Allah’da.

Kimler yokmuş kimler varmış, melekler hep gözlere ayânmış, periler raksedermiş, kuytularda cinler varmış. İnsanlar okuyup yazmaktan uzak olduklarından dinlediklerine inanırlarmış. Vâizler, dervişler, meddâhlar, masalcılar şehir şehir dolaşır, yollarınca, dillerince hakikât bellediklerini anlatırlarmış. Her gerçek çokça hayâlmiş, her hayâl biraz gerçekmiş.

Cem cem içindeymiş, dem dem içindeymiş, şeker şerbet taşarmış, hep zemzem içindeymiş. Bir tarafta karlı dağlar, diğer tarafta göğe dek uzanan ağaçlarıyla nâmı dünyâyı kaplamış bir orman varmış. Yamaçlardan süzülen kar suları nehir olup ormanın içinden kıvrıla kıvrıla akarmış. Saman saman içindeymiş, zaman zaman içindeymiş, bir lâhzada bin yıl geriye, bir anda yüz yıl ileriye gitmek mümkünmüş. Şimdi yaşadığımız çağdan bin bir yıl önce târih kitaplarının koca koca ciltleri arasına gizlenmiş bir memleket varmış.

Devamını oku...
 

Çerağlar Uyanırken

Kitap Adı: Çerağlar Uyanırken

Yazar:  A. Yılmaz Soyyer


"Çerağlar Uyanırken" ismini; Bektaşi ayin-i cemlerinde çerağların uyandırılışından yani mumların yakılışından almaktadır.

"Roman, 1826da Bektaşi tekkelerinin kapatılması döneminde idam edilen Üsküdar Bektaşi Dergahı babalarından Kıncı Babanın oğlunun üzerine kurgulanmış bulunmakta. Olay 1848 yılında başlar. Kıncı Babanın oğlu Hasan her ne kadar bir medrese mollası olarak yetiştirilse de medresenin genel kanaatinin haricinde bir mezhebi kendisine yol olarak seçmiştir. Yüzlerce yıl önce tarihe gömülmüş bulunan İslam rasyonalistlerinin (akliyecilerinin) yolu Mutelizeyi benimsemiştir. Belki de kendi kendine siz babamın inancını yasakladınız ben de sizin yok ettiğiniz başka bir inancı benimsedim demektedir. Yazar romanda 19. yüzyıl İstanbulunun bütün özelliklerini titizlikle vermeye çalışmaktadır. Özellikle tekke medrese çekişmesi ve Bektaşiliğin prensipleri detaylarıyla anlatılmaktadır.

Devamını oku...
 

İnsan İsrafı Tehlikeli ve Zararlıdır

Fikir/düşünce insanının kolay yetişmediği ve çok kıt olduğu bir ülkede Alev Alatlı'yı hafife almak doğru değil. Bir yazarın, mütefekkirin bütün fikirlerine katılmayabiliriz, noksanları da olabilir yanlışları da. Bunlar o kişinin değerini azaltmaz. Ben de her konuda Alatlı ile aynı fikirde değilim, böyle olduğu için Alatlı'dan öğrendiklerim var, farklı bir gözle meselelere bakıyor olması sayesinde benim bakışımı da zenginleştiriyor. Alatlı iyi bir yazardır, bilgilidir, ufuk ve vizyon sahibidir. Kurduğu Kapadokya MYO başarılı bir hizmettir, Batı ve Doğu'nun klasik metinlerini neşretmeleri de öyle.

İnsanları bu kadar kolay eleştirmek/harcamak kime ne kazandırır bilmiyorum, insan israfı en tehlikeli/zararlı israftır.

Devamını oku...
 

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

 

 

İnsanlıkla yaşıt bir bilim dalı olan biyografi, toplumların sosyal ve kültürel gelişmişliğinin de önemli göstergelerinden biridir. Bu anlamda dünyanın en zengin biyografi geleneği, İslam medeniyetine ve dolayısıyla onun önemli bir parçası olan Türk toplumuna aittir. Özellikle Osmanlı Dönemi, başta şair biyografileri olmak üzere, bilginler, devlet adamları, hattatlar ve musikişinaslardan çiçek yetiştiricilerine kadar her konuda, pek az topluma nasip olacak zenginlikte bir biyografi geleneğine sahiptir.

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Projesi, başlangıçtan 20. yüzyıla gelinceye kadar Türk edebiyatına ait şair ve yazarların biyografilerini modern biyografi anlayışına göre ele alacak bir çalışmadır. Proje, Genel Ağ ortamında bütün dünyanın hizmetine sunulacak ve yazılan maddeler belirli aralıklarla yeni araştırmalar ışığında güncellenecektir.

Proje ile, daha önce Halûk İpekten, Mustafa İsen vd. tarafından hazırlanan Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü (Ankara 1998) adlı çalışmada tespit edilen 3180 ismin, 7000 civarında şair ve yazar sayısına ulaşacağı öngörülmektedir. Bu sayıya Orta Asya sahası dâhil değildir. Bu şekilde daha önce tezkirelerde gündeme gelmemiş ama eserleriyle edebiyat dünyasında var olmuş isimlerin tanıtılarak, bu zengin birikimin kütüphanelerin tozlu sayfalarında kalmaktan kurtarılması amaçlanmaktadır. Böyle bir çalışmanın Genel Ağ ortamında erişime açılması, Türk edebiyatıyla ilgili değerlendirme süzgecinden geçmiş, doğru, güvenilir, bilimsel bilginin yararlanıcılara etkin bir şekilde ulaştırılmasının önünü açmış olacaktır.

Devamını oku...
 

Ondördüncü Asırdan Bu Yana Türk İçtimai Müesseselerine Kısa Bir Bakış

ONDÖRDÜNCÜ ASIRDAN BU YANA TÜRK İÇTİMAİ MÜESSESELERİNE KISA BİR BAKIŞ

Kâh ağır kâh sür'atli akan bir sel gibi, devamlı ve bereketli çağıltılarla Ortaasya'dan Anadolu'ya yürüyen Türklüğün içtimaî hayâtını, elde çok sağlam vesikalar dahî olsa, devirlere ayırmak, bir zinciri halkalarından çözerek, devam ve teselsülünü kesmek demek olur.

Târih ve zaman, durdurulup dondurulamayacağına göre, içtimaî tekâmül ve hassasiyetin de yürüyen çağlarla beraber bâzı kayıpları ve kazançları olacağı aşikârdır. Ancak bu değişmeyi cevher ve prensiplerde değil, şekil ve suretlerde görüp, tesbît ve kabul etmek gerekir.

Onun için de XIV. Asırdaki Türkün hayâtı ile XVI. Yüzyıldaki Türkün hayâtı, ana  hatları  ve temel  görüşleri   ile, târihî ve an'anevî bir uzayış ve devamdan ibarettir.

Türk cemiyetinin bu sosyal nizamlar ve prensipler örgüsü, asırlar boyu bir içtimaî îman olarak, Tanzimat'a kadar hükmünü ve fermanını yürütmüştür.

Ancak, devletin kumanda köprüsünden gelen fakat ilmî ve millî değerden mahrum, bu bilir bilmez inkılâpla ardına kadar Garb'a açılan kapıdan, bin yıllık içtimaî ve târihî kıymetler sistemi cansız bir ceset gibi dışarı fırlatılırken, Garbın sosyal nizamları da, fâtihâne bir gurur ve bir zafer edası ile içeri girmiştir.

Türklerde Âîle

Suya atılan bir taşın merkezden muhite yaptığı halkalar gibi, en az bin yıllık Türk içtimâi hayâtının da dâima bir noktadan, memleket sathının bütününe doğru yayılan bir genişleme ve tesir merkezi vardır:  Aile.

Islâmiyeti kabul etmiş bütün Türk diyarlarında, dînin getirdiği unsurların teklif ve tavsiyeleri istikametine teveccüh edilmişse de, Türkün aile bünyesi, her zaman târihî çizgilerine sâdık kalmış ve millî ananesini muhafaza etmiştir. Onun için de Türklerde aile müessesesi, asırlar boyu huyunu, âdetini, görenek ve geleneğini devam ettirmiştir. Sanki tek meş'aleden tutuşturulan yüzlerce meş'ale gibi, her asırda ve her devirde elden ele, dilden dile, gönülden gönüle emânet ettiği millî ve târihî yapısından tek taş düşürmeden, kal'e metanetini muhafaza eylemiş ve mahremiyetini bozucu unsurlardan kendini korumasını bilmiştir.

Devamını oku...
 

Sevgi'ye Dair

SEVGİ'YE DAİR

Birini sevmeniz, sizin sevdiğiniz kişiye lütfunuz değil, Allah'ın size lütfudur. Sevdiğiniz kişide hoşlanmadığınız bir şey görüp veya öfkelenip "artık seni sevmiyorum" derseniz onu değil kendinizi cezalandırırsınız; hem Allah'ın lütfuna karşı nankörlük etmiş hem de sevgiden kendinizi mahrum etmiş olursunuz. Hakiki sevgi işporta malı değildir, pazarlığı olmaz; pil gibi değil güneş enerjisi gibidir, üç günde tükenmez. Fiyatı pahalı bulmaya başladıysanız veya sevginiz pil gibi tükendiyse, siz zaten sevginin ne olduğunu bilmiyorsunuz, sevgiyi yaşamamışsınız demektir. Uranyum-238'in radyoaktif yarılanma ömrü bile 4.6 milyar yıl iken üç günde tükenen duyguya "sevgi" demek mümkün mü? Sevgiyi başkasına karşı lütuf veya ceza olarak görmekten vazgeçip, "hakiki insan" olma yolunda uranyum gibi tükenmez bir enerji ve hayat kaynağı haline getirebilirsek yolculuğumuz başlamış demektir.

Devamını oku...
 

Bu münacaat Adlî mahlasıyla şiirler yazan Sultan II. Bayezid

Dönemin en güçlü devletinin başındaki adam, Allah karşısında aciz bir kul olduğunu hatırlıyor, elbette böyle bir insandan hiçbir zaman adaletsizlik sadır olmaz ve adlî mahlasını fazlasıyla hakkediyor.

"Ben itdüm anı kim bana yaraşur
Sen eyle anı kim sana yaraşur"
Adlî

Ben bana yaraşanı yaptım. Sen de sana yaraşanı yap, Allah'ım. (Ben bir insan olarak bana yaraşanı yaptım. Yani günah işledim, sana layık bir kul olamadım. Sen de sana yaraşanı yap. Yani bana merhamet et, beni bağışla) S. Okuyucu

Şiirin tamamı

Hudâyâ Hudâlık sana yaraşur

Nitekim gedâlık bana yaraşur

[Allah’ım Allah’lık Sana yaraşır. Nitekim fakirlik, dilencilik, kölelik bana yaraşır]

Çü sensin penâhı cihan halkınun

Kamudan Sanâ ilticâ yaraşur

[Madem Sensin sığınağı dünya halkının. Herkesten Sana sığınmak yaraşır.]

Şeh oldur ki kulluğun itdi senün

Kulun olmayan şeh gedâ yaraşur

[Şah, sultan, odur ki Sana kulluk etti. Kulun olmayan sultana; yoksulluk, düşkünlük, kölelik yaraşır.]

Devamını oku...
 


Sayfa 6 - 27


Copyright © 2011 - ... Designed by  
Her hakkı saklıdır.